جدیدترین مطالب

تعیین خسارت خودرو چگونه انجام می گیرد؟

برای اکثر صاحبان خودرو که برایشان اتفاق افتاده هنگام تصادف خودرو، برای تعیین خسارت به مشکل برخورد کردند و یا از روند تعیین خسارت خودرو آگاهی لازم را ندارند
08/06/2019/توسط bajebimeadmin

اندوخته باجه

بیمه مسافرتی به بیمه ای گفته می شود که وقتی قصد سفر به خارج از کشور را دارید به آن نیاز پیدا می کنید. بیمه مسافرتی زمانی به کمک شما خواهد آمد که پس از خرید آن و اقدام به سفر، دچار صدمه یا بیماری شده باشید.
07/06/2019/توسط bajebimeadmin

خرید بیمه شخص ثالث

بیمه مسافرتی به بیمه ای گفته می شود که وقتی قصد سفر به خارج از کشور را دارید به آن نیاز پیدا می کنید. بیمه مسافرتی زمانی به کمک شما خواهد آمد که پس از خرید آن و اقدام به سفر، دچار صدمه یا بیماری شده باشید.
07/05/2019/توسط bajebimeadmin

خرید بیمه بدنه

بیمه مسافرتی به بیمه ای گفته می شود که وقتی قصد سفر به خارج از کشور را دارید به آن نیاز پیدا می کنید. بیمه مسافرتی زمانی به کمک شما خواهد آمد که پس از خرید آن و اقدام به سفر، دچار صدمه یا بیماری شده باشید.
07/05/2019/توسط bajebimeadmin

خرید بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی به بیمه ای گفته می شود که وقتی قصد سفر به خارج از کشور را دارید به آن نیاز پیدا می کنید. بیمه مسافرتی زمانی به کمک شما خواهد آمد که پس از خرید آن و اقدام به سفر، دچار صدمه یا بیماری شده باشید.
07/01/2019/توسط bajebimeadmin